Rada školy

RADA ŠKOLY
- ustanovená v zmysle zákona č. 596/2003 a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z.

- zasadania prebiehajú podľa štatútu RŠ

Základné ustanovenia:

Rada školy sa zriaďuje pri Základnej umeleckej škole Josepha Haydna, na adrese Hlavná 1007/20, 92401 Galanta- sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, v ktorej sa nachádza.

Poslanie rady školy:

Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom ktorý vyjadruje, resp. presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických pracovníkov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Kompetencie a činnost rady školy:

V rámci svojich kompetencií plní funkciu verejnej kontroly v oblasti výchovy a vzdelávania tým, že sa vyjadruje ku skutočnostiam podľa § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. V súlade s uvedeným ustanovením riaditeľ školy predkladá rade školy na vyjadrenie nasledovné materiály:

 • návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried,
 • návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
 • návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 • návrh rozpočtu,
 • návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
 • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. d) uvedeného zákona,
 • správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,
 • koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,
 • informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • V rámci uplatňovania svojich kompetencií ako iniciatívneho a poradného orgánu a pri výkone verejnej kontroly sa ďalej rady školy vyjadrujú k zaradeniu škôl alebo školských zariadení do siete alebo k vyradeniu zo siete škôl a školských zariadení.

Rada školy nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad:

 • oblasť pracovno-právna,
 • odmeňovanie zamestnancov,
 • riešenie sťažností (na prácu konkrétneho učiteľa, či šikana - kompetentným riešiť tieto sťažnosti je vedenie školy, alebo Štátna školská inšpekcia),
 • prospech jednotlivých žiakov
 • vykonávanie kontrol v školách a školských zariadeniach
 • priame vstupovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu

Výsledným produktom zasadnutí rady školy nie je vydanie rozhodnutia alebo príkazu, ale návrh, stanovisko, vyjadrenie, odporúčanie a nemá záväzný charakter. Rada školy nemá kompetenciu ukladať úlohy riaditeľovi ani zamestnancom.

Rokovací poriadok rady školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004, článku V.

1. Rada školy (ŠZ) je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov.

2. O uzneseniach rady školy sa hlasuje na zasadnutiach, na platné uznesenie rady je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

3. Rada školy zasadá 4-krát za rok a vždy, ak o to požiadajú najmenej dvaja členovia rady, alebo školy, alebo zriaďovateľ školy, a to do 15 dní od doručenia takejto žiadosti.

4. Zasadnutie zvoláva predseda rady školy alebo v jeho neprítomnosti podpredseda.

5. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí a výsledkoch zasadnutí písomnou formou.

6. Výročnú správu rady školy predkladá jej predseda najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Výročná správa obsahuje:

a) prehľad činností vykonávaných v kalend. roku s uvedením vzťahu k účelu založenia RŠ

b) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka

c) ďalšie údaje podľa požiadaviek členov rady školy

Zloženie a spôsob voľby členov rady školy:

Rada školy sa ustanovuje spravidla na začiatku roka ( najneskôr do 15.11.) na štvorročné obdobie. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. Ustanovujúce zasadnutie rady školy zabezpečuje zriaďovateľ. Rada školy je ustanovená podľa §24 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmenie a doplnení niektorých zákonov.

Rada školy má 7 členov.

2 delegovaní zástupcovia MsZ

Mgr. Biró László - poslanec MsZ

Ing. Zoltán Kővágó - poslanec MsZ

2 zvolení zástupcovia rodičov

Ing. Lukács Takács Éva - zástupca rodičov

Mgr. Mikula Andrea - zástupca rodičov

1 zvolený nepedagogický zamestnanec

Agnesa Novotná - zástupca nepedagogických zamestnancov

2 zvolení pedagogickí zamestnanci

Mária Szökeová Dis.art. - zástupca pedagogických zamestnancov

Michal Doháňoš Dis.art. - zástupca pedagogických zamestnancov