Rada školy

Rada školy - Základnej umeleckej školy Josepha Haydna v Galante


Základné ustanovenia:

Rada školy sa zriaďuje pri Základnej umeleckej škole Josepha Haydna, na adrese Hlavná 1007/20, 92401 Galanta- sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, v ktorej sa nachádza.

Poslanie rady školy:

Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom ktorý vyjadruje, resp. presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických pracovníkov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Pôsobnosť a činnost rady školy:

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Rada školy je výberovou komisiou na výberové konanie na vymenovania riaditeľa školy.

Zloženie a spôsob voľby členov rady školy:

Rada školy sa ustanovuje spravidla na začiatku roka ( najneskôr do 15.11.) na štvorročné obdobie. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. Ustanovujúce zasadnutie rady školy zabezpečuje zriaďovateľ. Rada školy je ustanovená podľa §24 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmenie a doplnení niektorých zákonov. Rada školy má 7 členov. 

Členmi rady sú:

2 delegovaní zástupcovia MsZ

Mgr. Biró László - poslanec MsZ

Zsolt Takáč - poslanec MsZ

2 zvolení zástupcovia rodičov

Takács Lukács Éva - zástupca rodičov

Mikula Andrea - zástupca rodičov

1 zvolený nepedagogický zamestnanec

Anna Palecsková - zástupca nepedagogických zamestnancov

2 zvolení pedagogickí zamestnanci

Mária Szökeová Dis.art. - zástupca pedagogických zamestnancov

Michal Doháňoš Dis.art. - zástupca pedagogických zamestnancov


V Galante dňa 3.9.2018