Oddelenie spevu a hlasovej výchovy

Oddelenie spevu a hlasovej výchovy

Pedagógovia spevu a hlasovej výchovy sa usilujú u žiakov pestovať záujem o hudbu, rozvíjať ich spevácky talent, muzikalitu a celkové hudobné vnímanie. Hlasová výchova sa zameriava na zásady hlasovej hygieny, správne držanie tela pri speve, či vnímanie rytmu a intonácie pomocou ľahších technických cvičení. Spev je určený pre nadaných žiakov, ktorí majú predpoklady zvládnuť náročnejšie učivo a hudobný materiál.

Okrem spevu a hlasovej výchovy môžu žiaci od 3. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia absolvovať aj predmety Komorný spev a Zborový spev, ktoré rozvíjajú ich hudobné a spevácke schopnosti, poskytujú im radosť zo spoločnej interpretácie hudobného diela a rozširujú ich hudobnú inteligenciu.

Naši žiaci sa pravidelne zapájajú do verejných podujatí školy a úspešne sa prezentujú na rôznych speváckych súťažiach.

OD AKÉHO VEKU MÔŽEM SO SPEVOM ZAČAŤ?
Odporúčaný vek pre začatie štúdia na tomto oddelení je 7 rokov, prípadne 2. ročník základnej školy. Žiakom, ktorí nesplňajú minimálnu vekovú hranicu odporúčame štúdium prípravnej hudobnej výchovy.

AKÁ JE DĹŽKA ŠTÚDIA?
Celková dĺžka základného štúdia I. stupňa je 8 rokov, v zložení 4 roky v 1. časti – primárne umelecké vzdelávanie a 4 roky v 2. časti – nižšie sekundárne vzdelávanie. Okrem základného štúdia ponúkame aj možnosť 4. ročného štúdiu v II. stupni a štúdiu pre dospelých.

AKO SA MÁM PRIPRAVIŤ NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU?
Prijímacia skúška pozostáva z preukázania základneho hudobného sluchu a zmyslu pre rytmus. Špeciálna príprava nie je potrebná, no výhodou je, ak vie uchádzač zaspievať úryvok z ľubovoľnej piesne. Viac o prijímacích skúškach v sekcii "prihláška a informácie k štúdiu".

KEDY BUDÚ PREBIEHAŤ MOJE HODINY A PREČO MUSÍM NAVŠTEVOVAŤ HODINY HUDOBNEJ NÁUKY?
Rozrh hodín hlavného predmetu si zadeľuje každý žiak individuálne na začiatku školského roka s pedagógom, ku ktorému je pridelený. Súčasťou štúdia v hudobnom odbore je povinný predmet hudobná náuka v trvaní 4 + 3 roky. Na tomto predmete sa žiaci učia teoretické znalosti o hudbe, ktoré sú pre hru a spev nevyhnutné. Hudobná náuka prebieha formou skupinového vyučovania – rozvrhy hodín hudobnej náuky sú zverejnené na stránke školy v sekcii "oddelenie hudobnej náuky".

NAŠI PEDAGÓGOVIA: