Oznam pre rodičov- čestné prehlásenia

Oznam pre rodičov- čestné prehlásenia


OZNAM PRE RODIČOV - čestné prehlásenia

Čestné prehlásenia v súvislosti s financovaním škôl a školských zariadení

Vážení rodičia,

dávame Vám do pozornosti zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne Čl. I § 7 odsek 5 písmená a), b), c) a d)

(5) Ak žiak základnej umeleckej školy, poslucháč jazykovej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí, dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) a h) a odseku 2 (ďalej len "čestné vyhlásenie pre zber údajov").

Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi.

Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje:

a) identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia. adresu pobytu a druh pobytu,

b) identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov: meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu. kontaktný údaj,

c) údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať: názov školy alebo školského zariadenia,

d) vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.

Čestné vyhlásenia podpisujú zákonní zástupcovia po prvýkrát pri zaradení žiaka na štúdium v ZUŠ.

  • Zákon č. 597/2003 Z. z. ( link nižšie)