História školy

História školy
Hudobná škola v Galante bola založená v roku 1957. Škola začínala s dvoma pedagógmi a 66 prijatými žiakmi. Vyučoval sa klavír, neskôr pribudla výučba hry na akordeón. Od januára 1960 bola škola premenovaná na Ľudovú školu umenia
V školskom roku 1962/63 opustili bránu školy prví absolventi a následne bol založený výtvarný odbor.
V roku 1969 sa z iniciatívy pedagogického zboru školy podarilo založiť "Klub priateľov hudobného umenia v Galante". Počas existencie klubu pedagógovia školy pripravili množstvo hudobných podujatí. Počet žiakov a pedagógov sa neustále rozrastal a škola postupne otvorila tanečný i literárno-dramatický odbor.
V roku 1977 sa škola presťohovala do budovy v mestskom parku, v ktorej sídli dodnes. Nosným pilierom školy naďalej zostáva hudobný odbor, v rámci ktorého vznikli ďalšie nástrojové oddelenia.
V rokoch 1979-1984 obohatil hudobný život Galanta svojimi vystúpeniami "Učiteľský kvintet", ktorý bol zložený z pedagógov školy.
Od roku 1990 pôsobila škola pod názvom Základná umelecká škola a po reorganizácii sa v roku 1992 rozčlenila na dve samostatné školy. Na našej škole zostal hudobný odbor.
Od roku 1997 začala škola klásť väčší dôraz na to, aby škola tohto typu bola nielen centrom umeleckého vzdelávania, ale aj nositeľkou kultúry a kultúrnosti v meste, kde pôsobí. Na základe spomenutých poznatkov naša škola vypracovala a zrealizovala viacero projektov (Dni otvorených dverí, benefičné koncerty pre UNICEF, nahrávanie CD-nosičov a i.).
Najväčším nadštandardným projektom školy je festival Galantské hudobné dni. Toto podujatie pozitívne zviditeľňuje školu a naše mesto nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Od januára 2002 sa škola stala rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou na úseku školstva v pôsobnosti Okresného úradu v Galante a od júla 2002 prešla zriaďovateľská funkcia na samosprávny orgán - Mesto Galanta.
Od roku 2003 znovu pracuje na škole hudobné teleso pod názvom "Galantské klavírne trio", ktorého členmi sú pedagógovia školy.