Informácie k prijímacím skúškam

Informácie k prijímacím skúškam

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK: 15. a 17. apríl 2024 | 15:00 – 18:00 hod.
PODÁVANIE PRIHLÁŠOK V TERMÍNE: od 1. februára 2024 do 15. apríla 2024 (vrátane)
DODATOČNÉ PODÁVANIE PRIHLÁŠOK: nezverejnené

Naša škola využíva informačný systém iZUŠ, ktorý slúži na kompletnú evidenciu žiakov a školskej agendy v elektronickej podobe.
Vďaka tomu nájdete všetky informácie týkajúce sa Vášho štúdia ako zákonný zástupca, rodič, ale aj ako náš žiak na jednom mieste.

Ak ste sa rozhodli pre štúdium na našej škole, zašlite nám správne vyplnenú elektronickú prihlášku. Odoslaním prihlášky ste automaticky zaregistrovaný v našom systéme. Následne sa dostavte na prijímacie skúšky v jeden z uvedených termínov. Nezabudnite si so sebou priniesť vytlačenú a podpísanú prihlášku.

Prijímacie skúšky sa štandardne konajú v júni, ale tento rok sme sa rozhodli ich uskutočniť už v apríli. Preto prosím sledujte informácie na našej stránke, kde v dostatočnom časovom predstihu nájdete výzvu pre podávanie prihlášok.

Otázky a odpovede:

EXISTUJE VEKOVÁ HRANICA PRE PRIJATIE A MÔŽEM ŠTUDOVAŤ VO VIACERÝCH ODBOROCH? / VIACERÉ PREDMETY SÚČASNE?
Veková hranica pre jednotlivé odbory a predmety je individuálna. Naša škola ponúka vzdelávanie pre deti v predškolskom veku – prípravné štúdium, základné štúdium pre deti od 6 rokov. Pred odoslaním prihlášky je potrebné overiť si vekovú hranicu a prípadné podmienky prijatia na stránkach jednotlivých odborov / oddelení.
Áno, žiak môže súčasne študovať viaceré predmety, s výnimkou hlavných predmetov. Hlavný predmet môžete u nás študovať iba jeden.

AKO SA MÁM PRIPRAVIŤ NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU?
Špeciálna príprava na prijímacie skúšky nie je potrebná, no jednotlivé odbory majú svoje špecifiká, ktoré na skúške uvítajú. 
Hudobný odbor
Skúška pozostáva s preukázania základneho hudobného sluchu a zmyslu pre rytmus. Výhodou je, ak vie uchádzač zaspievať úryvok z ľubovoľnej piesne.

Kedy sa dozviem výsledok z prijímacích skúšok?
Výsledky prijímacích skúšok budú doručené emailom každému uchádzačovi do 30 dní od vykonania skúšky.