Oddelenie hudobnej náuky a korepetície

Oddelenie hudobnej náuky a korepetície

Predmet Hudobná náuka je určený pre všetkých žiakov hudobného odboru základného štúdia, alebo štúdia pre dospelých (ŠPD). Je povinným popri hlavnom predmete – hra na nástroji, spev. Vyučovanie prebieha formou skupinovej výučby.

AKÁ JE DĹŽKA ŠTÚDIA?
Dĺžka štúdia v I. stupni základného štúdia je 7 rokov, žiak v poslednom ročníku končí predmet záverečnou skúškou – testom. Dĺžka štúdia v ŠPD je 4 roky, končí sa taktiež záverečnou skúškou.
O ČOM JE HUDOBNÁ NÁUKA?
Obsah predmetu hudobná náuka pozostáva z hudobnej teórie, intonácie a rytmu, dejín hudby. V rámci predmetu sú využívané moderné metódy výučby a osobný prístup pedagóga, pričom sa zvlášť prihliada na využitie teoretických poznatkov v hudobnej praxi.

ČO JE PRÍPRAVNÁ HUDOBNÁ VÝCHOVA (PHV)?
Prípravné štúdium je určené pre deti 5 – 7 ročné. Cieľom PHV je zoznámiť deti so svetom hudby nenásilným a hravým spôsobom. Deti pomocou hry, hudby, pohybu a výtvarných činností získavajú základy hudobnej teórie, pričom sa zoznamujú s jednoduchými rytmickými a percepčnými činnosťami. Na hodinách spoznávajú jednotlivé hudobné nástroje, ktoré ponúka štúdium na škole.
Prípravné štúdium má dva modely:

Prípravné štúdium "A" (PHVA)
Je dvojročné štúdium pre deti predškolského veku, približne 5 – ročné. Počas prvého roka štúdia absolvujú prípravnú hudobnú výchovu formou skupinovej výučby. V druhom roku štúdia majú deti možnosť navštevovať prípravu ku hre na nástroji, resp. prípravnú hlasovú výchovu podľa vlastného výberu, vyučuje sa individuálnou formou.

Prípravné štúdium "B" (PHVB)
Je jednoročné štúdium pre žiakov prvého ročníka základnej školy, približne 6 – ročné. V prvom polroku štúdia získavajú žiaci vedomosti z prípravnej hudobnej výchovy, od druhého polroka navštevujú navyše prípravu ku hre na nástroji, resp. prípravnú hlasovú výchovu (podľa vlastného výberu).

Po úspešnom vykonaní postupovej skúšky na konci prípravného štúdia môžu žiaci pokračovať do 1. ročníka I. stupňa základného štúdia. ( ak vedenie neurčí inak)


NAŠI PEDAGÓGOVIA: