O nás

O nás

Naša škola sídli v dvojpodlažnej budove v mestskom parku. Učebne sú prispôsobené daným podmienkam, keďže vzdelávací proces na našej škole je charakterizovaný vysokým stupňom individuálnej starostlivosti o žiakov.

Na škole je zriadených 12 tried v nasledujúcich hudobných oddeleniach: klavírne, sláčikové, gitarové, spevácke a oddelenie dychových nástrojov. Materiálno-technické vybavenie školy je na dobrej úrovni. Z tohto pohľadu škola spĺňa kritériá na kvalitné poskytovanie hudobného vzdelávania.

Okrem výchovno-vzdelávacej práce v oblasti základného umeleckého školstva kladie naša škola dôraz na mimoškolské aktivity, s ktorými prezentuje na verejnosti svoje zameranie na hudobnú kultúru v našom meste.

Škola spolupracuje s množstvom kultúrnych a spoločenských organizácií a inštitúcií (Mestské kultúrne stredisko, Vlastivedné múzeum, Galantská knižnica, Galantské osvetové stredisko, Dom Matice slovenskej, Csemadok, Centrum voľného času a i.). Podieľame sa na príprave a realizácii rôznych kultúrnych podujatí, kde zabezpečujeme hudobný program.