Joseph Haydn

Joseph Haydn: 1732 Rohrau - 1809 Viedeň

Rakúsky skladateľ, predstaviteľ hudobného klasicizmu. V roku 1739-1749 bol spevákom v Dóme sv. Štefana vo Viedni, v rokoch 1759-1761 kapelníkom u grófa Morzina v Lukavici pri Plzni, v rokoch 1761-1790 kapelník grófa Esterházyho. Posledné roky života strávil vo Viedni.
Diela: 104 symfónií, 83 sláčikových kvartet, veľký počet klavírnych sonát, koncertov, 24 opier, oratóriá, omše, kantáty, árie, piesne a i.

Joseph Haydn a jeho spätosť s naším regiónom 

Západoslovenská kultúrna oblasť, do ktorej patrila aj Galanta, bola v 18. storočí bohatá na hudobný život. Naše mesto malo výhodu predovšetkým v zemepisnej polohe, ktorá umožňovalapohotové kontakty nielen s Bratislavou, ale aj s centrom hudobného klasicizmu - Viedňou. Táto skutočnosť bola daná aj príbuzenskými zväzkami a spoločnými umeleckými cieľmi niekoľkých, geograficky blízkych šľachtických rodín.
V Galante mal sídlo šľachtický rod Esterházyovcov. Na území mesta vlastnili tri kaštiele, ktoré boli pôvodne osvedčenými typmi opevnených stavieb v rovinatej krajine. Neskôr, po rôznych stavebných úpravách, sa stali dominantami Galanty a miestom bohatého hudobného života.
V roku 1761 bol Joseph Haydn prijatý do služieb rodiny Esterházyovcov. Haydna angažoval necelý rok pred svojou smrťou gróf Pavol Antonín. Jeho nástupcom sa stal Mikuláš I. pre svoje záľuby prezývaný "Nádherymilovaný". Po takmer celých 30 rokov (od roku 1762 až dojeho smrti v roku 1790) zotrval Haydn v jeho blízkosti. Práve kapela Mikuláša Esterházyho I. patrila k najstarším a najlepším v stredoeurópskej oblasti. Skladala sa z 13 spevákov a 25 inštrumentalistov. Okrem pobytu vo Viedni, Eisenstadte a po roku 1768 vo Fertőde, orchester viackrát účinkoval v Bratislave. Haydn spestril návštevy Bratislavy aj niekoľkými koncertmi v okolitých, šľachtických sídlach. Na pozvanie Pavla Esterházyho účinkoval so svojim orchestrom v roku 1770 aj v Galante.
Z uvedeného je zrejmé, že galantská rodina Esterházyovcov pozdvihla kultúrnu úroveň vidieckych sídiel v Galante a zároveň zvýšila aj ich spoločenský lesk v porovnaní s väčšími mestami na juhozápadnom Slovensku.