Oddelenie hry na dychových nástrojoch

Oddelenie hry na dychových nástrojoch

Oddelenie hry na dychových nástrojoch ponúka možnosť štúdia hry na zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, fagote a trúbke.

Vyučovanie hry na zobcovej flaute je vhodná metóda v systéme hudobno-vzdelávacej elementaristiky. Okrem toho zobcová flauta je akýmsi odrazovým mostíkom pre hru na klasických dychových nástrojoch. Nemalý význam má aj zdravotný rozmer – dychová hygiena, držanie tela a rúk, to všetko sú dôležité atribúty pre zdravý vývin dieťaťa.

Popri hlavnom predmete sú naši žiaci v rámci komornej hry zapájaní do rôznych zoskupení. Medzi stále formácie patrí súbor zobcových fláut, v ktorom účinkujú naši najšikovnejší žiaci a pravidelne pripravujú program pre verejné podujatia školy. Výnimkou nie sú ani súťaže, či prehliadky, na ktorých naši žiaci získavajú rôzne ocenenia.

KEDY MÔŽEM S HROU NA DYCHOVÝCH NˇÁSTROJOCH ZAČAŤ?
Štandardne platí, že do 1. ročníka sú zaradení žiaci od 7 rokov, resp. od 2. ročníka základnej školy. Pri hre na dychových nástrojoch sa dbá aj na individuálnu vyspelosť žiakov, na základe ktorej môže skúšobná komisia odporučiť zaradenie do 1. ročník aj pri nižšom veku.

Žiakom, ktorí nespĺňajú minimálnu vekovú hranicu odporúčame štúdium prípravnej hudobnej výchovy

AKÁ JE DĹŽKA ŠTÚDIA?
Celková dĺžka základného štúdia I. stupňa je 8 rokov, v zložení 4 roky v 1. časti – primárne umelecké vzdelávanie a 4 roky v 2. časti – nižšie sekundárne vzdelávanie. Okrem základného štúdia ponúkame aj možnosť 4. ročného štúdiu v II. stupni a štúdiu pre dospelých.

AKO SA MÁM PRIPRAVIŤ NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU?
Prijímacia skúška pozostáva z preukázania základneho hudobného sluchu a zmyslu pre rytmus. Špeciálna príprava nie je potrebná, no výhodou je, ak vie uchádzač zaspievať úryvok z ľubovoľnej piesne. Viac o prijímacích skúškach v sekcii "prihláška a informácie k štúdiu".

KEDY BUDÚ PREBIEHAŤ MOJE HODINY A PREČO MUSÍM NAVŠTEVOVAŤ HODINY HUDOBNEJ NÁUKY?
Rozrh hodín hlavného predmetu si zadeľuje každý žiak individuálne na začiatku školského roka s pedagógom, ku ktorému je pridelený. Súčasťou štúdia v hudobnom odbore je povinný predmet hudobná náuka v trvaní 4 + 3 roky. Na tomto predmete sa žiaci učia teoretické znalosti o hudbe, ktoré sú pre hru a spev nevyhnutné. Hudobná náuka prebieha formou skupinového vyučovania – rozvrhy hodín hudobnej náuky sú zverejnené na stránke školy v sekcii "oddelenie hudobnej náuky".

NAŠI PEDAGÓGOVIA: